Tìm người tên là: Bác: NGUYỄN THỊ THẠCH SN khoảng 1923-1930

raovat

Moderator
Thành viên BQT
Đăng ngày: 07/22/2019 lúc 6:53 AM
Khoảng năm 1950 đến năm 1954 bà ở Bốt Lực Điền chồng là lính gióng. Lúc đó đã có một người con....
 
Tiểu bang
Iowa
Thành phố
Des Moines

Đính kèm

Top